Ako fakataukei ki he ngaahi naunau fakaletiō

11 ‘o ‘Aokosi, 2021 Ke toe mahino ange ‘a e founga hono fokotu’u, ngāue’aki mo fakalele ‘a e ngaahi naunau fakaletiō ki he kakai ‘o e fonuá ‘a e taumu’a ‘a e ako uike ‘e tolu ‘oku lolotonga fakahoko ma’a´e kau ‘ofisa ngāue mei he ngaahi ngaahi kautaha ongoongo kae pehē ki he fetu’utakí.

Ko e ako ni ‘oku fakatefito ia ‘i he Konga ‘Uluaki (Component 1) ‘a e Poloseki Nationwide Early Warning System and Strengthening Disaster Communications (NEWS Project) ‘a ia ‘oku fakamalumalu ‘i he Va’a Fetu’utaki ‘a e Potungāue MEIDECC ka ‘oku fakapa’anga ‘e he Pule’anga Siapaní.

 

Ko e konga 1 ‘o e poloseki ko ‘ení ko e ako ki he ngaahi me’a fakaletiō (Very High Frequency – VHF Radio System) pea ‘oku fakahoko eni ‘e he kau taukei mei he Kautaha Letio ‘a Siapaní (Japan Radio Company (JRC) fakataha mo e kau ‘ofisa ngāué mei he Va’a Fetu’utaki ‘a e Potungāue MEIDECC.

 

‘I he fakamatala e Talëkita ‘a e Va’a Fetu’utakí, ‘Alifeleti Tu’ihalamaka, ‘oku fakataumu’a e polokalama akó ni ke toe ako’i mo fakataukei’i ‘a kinautolu ‘oku nau ngāue ‘i he ngaahi ngāue’anga fetu’utaki kotoa pë ‘i Tongá ni ke nau toe ‘ilo ange ki he ngaahi naunau fakaletiō, anga hono fokotu’u, ngāue leleí pea mo tolonga.

“Ko e ako ko ení ‘oku kau kotoa ki ai e kau ‘ofisa ngāue mei he Va’a Fetu’utaki ‘a e potungāué mo e kau ‘ofisa ngāue kehe pë he ko kinautolu ‘e meimei ke lahi ‘enau fakahoko fatongia atu ki hono fokotu’u mo fakalele ‘a e ngaahi naunau fakaletio.”

 

“Na’a mau ‘i Matatoa ‘aneafi ‘i he ngaahi letio ‘oku ‘osi fokotu’u ai pea na’e ngāue atu kiai ‘a e kau ‘ofisa ngāue mei he va’á ni ki hono fokotu’u ‘o e ngaahi ‘enitená (antennas), sola penoló (solar panels) pea mo e ngaahi senoleita (generators) ‘aki pe ‘a e ngaahi taukei fuoloa mo e ngaahi ‘ilo fo’ou mei he ako ko eni ‘oku lolotonga fakahoko.”

Na’e pehë ‘e Tu’ihalamaká, ko e ‘uhinga ‘oku kau mai ai ‘a e kau ‘ofisa ngāue mei he ngaahi kupu ngāue fekau’akí he ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi konga ‘o e ngaahi naunau fakaletiō ‘oku fokotu’u ‘i honau ngaahi ngāue’anga.

 

‘Oku fakapa’anga ‘a e akó ni ‘e he Japan International Cooperation Agency (JICA) Tongá pea ‘oku kau mai ki ai ‘a e kau ‘ofisa ngāue mei he Potungāue Polisi mo e Tamate Afi ‘a Tongá, Kautaha Fetu’utaki ‘a Tongá (TCC), Digicel Tonga, Broadcom FM 87.5, Fale Fakamafola Lea mo e ‘Ata ‘a Tongá (TBC), TBN TV, TGS mo e Tonga MET Services ‘i Fua’amotu.

 

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Ngaahi Fakatamaki, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Weather Forecast

Nuku'alofa, Tongatapu Fakamatala 'Ea kihe Kaha'u

Contact Us

Government Portal: 
www.gov.to

Our Postal Address:

P.O.Box 1380,
Nuku'alofa,
TONGA.

Tel: (676) 20135/20136

Fax: (676) 24681

General Enquiries: 

Email: info@communications.gov.to